fbpx

Modificări în domeniul fiscal

Blog

Prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări la Codului fiscal. Vă prezentăm în continuare principalele modificări.

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 modificările intră în vigoare la 1 ianuarie 2023

 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional.
 • persoană juridică română poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții la data de 31 decembrie a anului anterior:
  • veniturile realizate nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro (anterior plafonul era de 1.000.000 euro); capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale –  conform Codului fiscal;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
  • a realizat venituri, altele decât din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale (condiție nou-introdusă);
  • are cel puțin un salariat (condiție nou-introdusă);
  • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor (condiție nou-introdusă);
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN pentru HORECA (și anume 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630) pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (fără să fie necesară îndeplinirea condițiilor de mai sus) sau pentru plata impozitului pe profit.
 • Se introduc noi categorii de persoane juridice române care nu pot aplica regimul microîntreprinderilor:
  • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
  • persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
  • persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
  • persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.
 • Persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pot optapentru plata impozitului pe profit doar începând cu anul fiscal următor.
 • Începând cu 1 ianuarie 2023, se elimină impozitarea de 3% în cazul microîntreprinderilor.
 • În cazul în care microîntreprinderea are cel puțin un angajat impozitarea este de 1%;
 • În cazul în care microîntreprinderea nu are un angajat cu normă întreagă sau mai mulți angajați part-time, care împreună fac o normă întreagă, atunci aceasta va intra la impozitul de 16% pe profit.
 • De asemenea, scade de la 1 milion de euro la 500.000 de euro plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se încadrează la impozit pe venitul microîntreprinderii. Dacă o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, în cursul unui an fiscal, aceasta datorează impozit pe profit de 16% începând cu trimestrul în care s-au depășit aceste limite.

 

Impozitul pe dividende
 • Se majorează cota de impozit pe dividende de la 5% la 8% pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române şi pentru cele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative – cota de 8% se va aplica dividendelor distribuite după data de 1 ianuarie 2023.
 • Veniturile din dividende primite de o persoană juridică română din statele membre ale UE sunt neimpozabile la calculul de impozit pe profit indiferent de forma sa de organizare, atât timp cât aceasta intră sub incidența legislației române (în prezent acest tratament se aplică doar persoanelor juridice cu forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, ,,societate pe acțiuni”„societate în nume colectiv”, ,,societate în comandită simplă”) – modificarea se aplică în trei zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 16/2022.
 • Scutirea privind impozitul pe dividende se va aplica dacă atât beneficiarul cât și plătitorul dividendelor sunt o ,,societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, precum și pentru alte forme de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române – modificarea se aplică în trei zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 16/2022.

 

Impozitul pe venit

modificările intră în vigoare la 1 ianuarie 2023

(cu excepția cazurilor expres indicate ca intrând în vigoare la o altă dată)

Scutiri

 • Conform OG nr.16/2022, se abrogăprevederea conform căreia veniturile salariale și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care desfășoară activităţi pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an sunt scutite de impozit pe venit.
 • Pentru sectorul construcțiilor, sectorul agricol şi industria alimentară, aplicarea facilității privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în România este limitată la persoanele încadrate în baza contractului individual de muncă. Reglementarea anterioară nu prevedea o astfel de limitare.
 • O altă limitare, care va intra însă în vigoare începând cu veniturile aferente lunii august 2022, este legată de reducerea nivelului veniturilor brute lunare din salarii şi asimilate salariilor pentru care se aplică scutirea, în sensul reducerii plafonului lunar neimpozabil de la 30.000 lei la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce va depăși 10.000 lei va reprezenta venit impozabil, pentru care angajatorii vor avea obligația reținerii impozitului pe venit aferent. Această diminuare a plafonului la 10.000 lei va avea impact și în zona contribuțiilor sociale obligatorii.

 

Venituri neimpozabile
 • Prin OG nr. 16/2022 sunt incluse în categoria veniturilor neimpozabile indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, această modificare intrând în vigoare în trei zile de la publicarea OG nr. 16/2022.

 

Venituri din activități independente
 • Se reduce de la 100.000 euro la 25.000 euro plafonul până la care contribuabilii care obțin venituri din activități independente pot determina venitul net pe bază de norme de venit. Cei care obțin un venit brut anual peste acest plafon vor determina venitul net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor.

 

Venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • Prin OG nr. 16/2022 se stabilește venitul impozabil la nivelul venitului brut pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Se elimină astfel cota forfetară de cheltuieli de 40%.
 • Se introduce obligația înregistrării la organul fiscal competent a contractul încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia. Contractele în derulare la data de 1 ianuarie 2023 vor fi înregistrate în termen de 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

 

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare
 • La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:
  • 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.”
 • Anterior impozitul se calcula prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Iar acesta se stabilea prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

 

Venituri din premii și din jocuri de noroc

În cazul veniturilor obținute din jocuri de noroc, se vor aplica cote de impunere mai mari cuprinse între 3% și 40%,  începând cu veniturile aferente lunii august 2022, astfel:

 • pentru venit brut de până la 10.000 lei, inclusiv – impozit în cotă de 3%;
 • pentru venit brut de peste 10.000 lei până la 66.750 lei inclusiv  – se va datora impozit în sumă fixă de 300 lei + cotă de 20 % aplicată pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei;
 • pentru venit brut de peste 66.750 lei – se va datora impozit în sumă fixă de 11.650 lei + cotă de 40% aplicată pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei.

 

TVA – intrare în vigoare la 1 ianuarie 2023
 • Cota de TVA aplicabilă în sectorul HORECA se majorează de la 5% la 9%. Astfel, cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping, și  serviciile de restaurant şi de catering vor fi supuse cotei de 9%.
 • Se reglementează aplicarea cotei reduse de 9% atât pentru îngrășămintele și pesticidele chimice, cât și pentru cele care nu sunt chimice, utilizate în sectorul agricol. Pentru livrările de îngrășămintele și pesticidele chimice, se va aplica cota redusă de TVA de 9%, până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
 • Se va aplica cota de TVA de 19% pentru livrarea de băuturi alcoolice și nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate, care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
 • Pentru livrările de lemne de foc, se va aplica cota redusă de TVA de 5%, până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv.
 • Plafonul pentru livrarea unei locuințe cu o suprafață utilă de maximum 120mp, exclusiv anexele gospodărești, achiziţionată de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică, se mărește de la 450.000 lei la 600.000 lei. De asemenea, se va putea achiziționa o singură locuință cu cota de 5%. Persoanele fizice care au încheiat acte juridice având ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în condițiile aplicabile până la 31 decembrie 2022.

Ultimele noutăți